Warunki & Regulamin


REGULAMIN GUNDEAL.EU

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1  

DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

MLC:

MLC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 40A/9, 11-700 Mrągowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000672193, posługująca się numerem identyfikacyjnym NIP: 7422255312 i REGON: 366965248

REGULAMIN:

Treść niniejszego dokumentu.

GUNDEAL.EU:

Prowadzona przez MLC, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie WWW.GUNDEAL.EU.

REJESTRACJA:

Procedura związana z założeniem Konta Użytkownika na platformie handlowej on-line GUNDEAL.EU.

KONTO:

Prowadzone dla Użytkownika Konta przez MLC pod unikalną nazwą zbiory zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika Konta oraz informacje o jego działaniach w ramach GUNDEAL.EU.

UŻYTKOWNIK KONTA:

Podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez MLC w ramach GUNDEAL.EU, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

SPRZEDAJĄCY:

Użytkownik Konta podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty.

KUPUJĄCY:

Użytkownik Konta podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach GUNDEAL.EU.

LICYTANT:

Kupujący, który złożył ofertę nabycia Towaru w ramach Licytacji.

TOWAR:

Rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty.

OFERTA:

Propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach GUNDEAL.EU.

LICYTACJA:

Rodzaj Oferty zainicjowanej przez Sprzedającego, w ramach której Licytant deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć Towar.

TRANSAKCJE:

Procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami Konta w ramach GUNDEAL.EU.

 

II       WARUNKI UCZESTNICTWA W GUNDEAL.EU

§ 2

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

§ 3

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne nie prowadzące takiej działalności, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne, dokonują Rejestracji w ramach GUNDEAL.EU poprzez wypełnienie formularza. Rejestracja umożliwia dokonywanie zakupów i sprzedaż Towarów. Osoby te i jednostki dokonując rejestracji i przystępując do licytacji potwierdzają, że posiadają wszystkie niezbędne prawem zezwolenia do sprzedaży i/lub zakupu broni i/lub amunicji oraz zdają sobie konsekwencje z naruszenia przepisów Ustawy o Broni  i Amunicji.

§ 4

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne nie prowadzące takiej działalności, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne, dokonują Rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. W imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie.

§ 5

Konto zarejestrowane, po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, zostanie wyróżnione ikoną widoczną dla wszystkich odwiedzających GUNDEAL.EU (Konto).

§ 6

Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a GUNDEAL.EU, której przedmiotem są usługi świadczone przez MLC w ramach GUNDEAL.EU, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 7

Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez MLC, musi dokonać aktywacji Konta, wybierając jeden z poniższych sposobów udostępnianych przez GUNDEAL.EU:

 1. Szybka wpłata on-line – w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków udostępniających tzw. "szybkie płatności" w ramach GUNDEAL.EU i dokona wpłaty w zdefiniowanej kwocie 1,00 zł.
 2. Wpłata przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym  i dokona wpłaty kwoty 1,00 zł na rachunek bankowy wskazany przez MLC.
 3. Wpłata powinna być dokonan tytułem "rejestracji"
 4. Przelew musi być dokonany z rachunku właściciela konta w ramach GUNDEAL.EU w celu potwierdzenia tożsamości
 5. Wpłaty, które będą dokonane z rachunku innego niż posiadacza konta w ramach GUNDEAL.EU będą zwracane w ciągu 7 dni roboczych.

§ 8

Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach Konta. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

§ 9

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w GUNDEAL.EU po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie do GUNDEAL.EU za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z MLC, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej GUNDEAL.EU. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w GUNDEAL.EU po podaniu loginu lub adresu. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.
 2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:
 1. udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,
 2. udostępnienia Konta małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w odpowiednim formularzu pod warunkiem, że Użytkownik Konta przynajmniej raz skorzystał z usługi płatniczej, lub przynajmniej raz uregulował należności za usługi świadczone w ramach GUNDEAL.EU. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą odpowiedzialność solidarną za działania podejmowane w ramach tego Konta.
 1. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą MLC:
 1. Konto może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa.
 2. Konto może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi.
 1. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach GUNDEAL.EU wymaga dodatkowej weryfikacji danych, lub w przypadku powzięcia przez MLC uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, MLC może:
 1. uzależnić korzystanie z GUNDEAL.EU od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym dokumentami tożsamości,
 2. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach GUNDEAL.EU,
 3. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.
 1. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, MLC zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
 2. W terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ofertę, wziął udział w Licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz lub posiada jakiekolwiek należności wobec MLC, z tytułu usług świadczonych w ramach GUNDEAL.EU.

 

III     TRANSAKCJE

§ 10 OFERTY

 1. W ramach GUNDEAL.EU, Sprzedający określając warunki Oferty może udostępnić Kupującym następujące tryby zawarcia umowy sprzedaży:
 1. Wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po stałej, określonej z góry cenie. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru.
 2. Licytacja, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza Licytantów do składania ofert celem zawarcia umowy. Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru. Sprzedający w ramach Licytacji może dodatkowo określić opcję Kup Teraz, przy czym w przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej na zasadach określonych w ust. 2 poniżej, Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz wyłącznie do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej tej cenie. Jeżeli Sprzedający nie ustalił ceny minimalnej, Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty.
 1. W Licytacji Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać Towar. Zaproponowanie przez Licytantów ceny niższej niż minimalna nie będzie skutkowało zawarciem umowy sprzedaży. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej.
 2. Oferty MLC lub podmiotu, z którym MLC współpracuje na podstawie odrębnego porozumienia, mogą przybrać postać Oferty specjalnej, przy czym Oferta specjalna nie obejmuje własnej sprzedaży Towarów prowadzonej przez MLC.
 3. W Ofercie specjalnej, o której mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedający może ograniczyć dostęp do Oferty poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w niej wyłącznie zaproszonych przez niego Użytkowników lub Użytkowników zweryfikowanych pod kątem spełniania kryteriów określonych przez Sprzedającego bądź przepisy obowiązującego prawa. Z uwagi na szczególny charakter tej Oferty, prawa i obowiązki Sprzedających lub Kupujących zawarte w jej treści mogą być ukształtowane w sposób odmienny niż w niniejszym Regulaminie.

§ 11 TOWARY ZAKAZANE

 1. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje
 2. Przedmioty, o których mowa w ust. 1  nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

§ 12 ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

 1. Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach GUNDEAL.EU formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Zabrionione jest podawanie jakichkolwiek danych kontaktowych i/lub dodwanie innych przedmiotów do sprzedaży w treści lub podawanie linków zewnętrznych.
 2. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.
 3. Niezależnie od postanowień wskazanych w ust. 1, Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.
 4. Wykonując czynności, o których mowa w ust. 1, Sprzedający zleca MLC publikację Oferty we wskazanej przez niego dacie. W przypadku, gdy data nie została określona, publikacja następuje niezwłocznie.
 5. Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający może dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez Licytanta. W przypadku Oferty z opcją Kup Teraz, Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości. W chwili opublikowania Oferty, Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie jej treści w całości lub w części w celach promocyjno-marketingowych zarówno w GUNDEAL.EU, jak i poza nim, w ramach współpracy MLC z podmiotami trzecimi.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania Oferty, w tym określania jej treści, zamieszczania zdjęć oraz stosowania opcji dodatkowych dotyczących jej prezentowania i promocji w GUNDEAL.EU określa Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obsługa realizacji zapłaty przez Kupującego za Towar może odbyć się w ramach usługi płatniczej udostępnianej w GUNDEAL.EU, na zasadach określonych w Regulaminie
 8. Ofertę należy umieścić w kategorii odpowiadającej specyfice Towaru.

 

§ 13 PRZEBIEG TRANSAKCJI

 1. Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu Towaru bierze udział w Licytacji lub dokonuje wyboru opcji Kup Teraz, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Dokonując powyższych czynności, Użytkownik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Oferty i potwierdza swój wybór.
 2. Z chwilą wzięcia udziału w Licytacji, Licytant wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu nazwy jego Konta (loginu).
 3. Podczas publikacji Oferty, Użytkownicy, korzystając z odpowiedniego formularza mogą za pośrednictwem GUNDEAL.EU zadawać Sprzedającemu pytania dotyczące tej Oferty. Treść pytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.
 4. Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w Licytacji. Przebicie ofert innych Licytantów, w zależności od aktualnej ceny Towaru, następuje o odpowiednią kwotę postąpienia, zgodnie z poniższą tabelą:

 

NAJWYŻSZA OFEROWANA CENA W DANEJ CHWILI

KWOTA POSTĄPIENIA

100,00 ~ 249,99 PLN

1,00 PLN

250,00 ~ 999,99 PLN

10,00 PLN

999,99 ~ 4.999,99 PLN

50,00 PLN

5.000,00 ~ 24.999,99  PLN

100,00 PLN

powyże 49.999,99 PLN

500,00 PLN

 

 1. Oferty złożone przez Licytantów wiążą uczestników Licytacji, chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia. Odrzucenie oferty Licytanta może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Licytacji:
 1. na prośbę Licytanta, albo
 2. gdy Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości, co do wiarygodności Licytanta, albo
 3. jeżeli w trakcie Licytacji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, albo
 4. w związku z zakończeniem Licytacji, w przypadkach określonych w ust. 8.
 1. Propozycja zawarcia umowy ze Sprzedającym, złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Licytacji, przestaje wiązać. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie Licytacji.
 2. Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Sprzedającego lub gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki Towaru w Ofertach z opcją Kup Teraz. Wcześniejsze zakończenie Oferty może nastąpić:
 1. na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w ust. 8,
 2. na podstawie decyzji MLC, w sytuacjach opisanych w § 15 ust. 2 pkt. B.
 1. Sprzedający może w każdym czasie zakończyć Ofertę. W przypadku:
 1. Oferty z opcją Kup Teraz – dotychczas zawarte umowy sprzedaży w ramach takiej Oferty są wiążące.
 2. Licytacji – zwycięzców ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia, zgodnie z brzmieniem § 14 ust. 2.
 1. Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.
 2. Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na opublikowane Oferty, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 14 ZAWARCIE UMOWY W RAMACH OFERTY

 1. MLC nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia
  i wykonania umowy.
 2. Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest Użytkownik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za Towar i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, jeśli cena ta została określona przez Sprzedającego (przybicie). Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest ten Licytant, który pierwszy przystąpił do Licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.
 3. Kupujący korzystający z opcji Kup Teraz zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „Kupuję i Płacę”.
 4. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail lub – opcjonalnie – poprzez inne środki komunikacji elektronicznej i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.
 5. Sprzedający może w ramach potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, zamieścić dodatkowe informacje związane z zawarciem umowy „Wiadomość dla Kupującego”. W treści „Wiadomości dla Kupującego” Sprzedający nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu. 
 6. Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 (siedmiu) dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej.

§ 15 ROLA GUNDEAL.EU

 1. MLC nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach GUNDEAL.EU ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. MLC w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników. Jednocześnie za wykonanie umów zawartych w ramach GUNDEAL.EU, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży Towarów, MLC ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią Ofert MLC.
 2. W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, MLC może:
 1. zmienić wskazaną przez Sprzedającego kategorię GUNDEAL.EU, w której publikowana jest Oferta,
 2. zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę z opcją Kup Teraz – jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność,
 3. usunąć Licytację w wyniku czego przestaje być dostępna w GUNDEAL.EU, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów w jej ramach, nie wywołują skutku.
 1. MLC może usunąć „Wiadomość dla Kupującego”, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
 2. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, MLC, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:
 1. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 2. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach GUNDEAL.EU, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,
 4. uzależnić korzystanie z GUNDEAL.EU od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji,
 5. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika. Zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad  niniejszego Regulaminu.
 1. Niezależnie od zastosowania przez MLC postanowień zawartych w ust. 2, 3 lub 4 niniejszego Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z GUNDEAL.EU, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem MLC lub innych Użytkowników.
 2. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec MLC i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez MLC w ramach GUNDEAL.EU. Oferty wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte. Wynik Licytacji, w których uczestniczył Licytant, którego Konto zostało zawieszone, ustala się zgodnie z ust. 8.
 3. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa m.in. w ust. 4 powyżej, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody MLC.

§ 16 OPŁATY I PROWIZJE

 1. Usługi świadczone przez MLC w ramach GUNDEAL.EU są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Należności te naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 2. Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez MLC w ramach GUNDEAL.EU uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany w ustawieniach Konta.
 3. Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez MLC opłatami lub prowizjami.
 4. Za usługi świadczone w ramach GUNDEAL.EU, MLC wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta, przy czym:
 1. Użytkownikowi Konta – po wypełnieniu przez niego przy Rejestracji odpowiedniego formularza, lub – na jego żądanie.

Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, oraz sposób naliczania, a także zasady wystawiania i przesyłania faktur :

 

 

OPŁATY I PROWIZJE

 

 

 1. UWAGI OGÓLNE
 1. MLC pobiera następujące opłaty i prowizje za usługi związane z organizacją Transakcji świadczone w ramach MLC:
 1. opłaty podstawowe za publikację Oferty,
 2. opłaty za opcje dodatkowe przy publikacji Oferty,
 3. prowizje od sprzedaży Towaru.
 1. Opłaty, o których mowa w punktach A. i B. punktu powyższego, nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są sytuacje opisane w Części II, punkt 2  
 2. MLC może pobierać opłaty za inne usługi świadczone w ramach GUNDEAL.EU. Wysokość tych opłat określona jest każdorazowo w regulaminie danej usługi.
 3. Wszystkie kwoty podane są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT). W przypadku, gdy wysokość opłaty lub prowizji ustalana jest jako procent od danej kwoty (np. ceny sprzedaży), jako podstawa ustalenia tej opłaty czy prowizji przyjmowana jest kwota brutto (z VAT). Kwoty prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych groszy.
 4. Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie Kupującego przez Sprzedającego kosztami Transakcji (w szczególności opłatami za publikację Oferty, opcje dodatkowe i opłatami za dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej oraz prowizjami od sprzedaży).
 1. OPŁATY PODSTAWOWE ZA WYSTAWIENIE TOWARÓW
 1. Opłata podstawowa obejmuje zamieszczenie na stronie Oferty jednego zdjęcia.
 2. W przypadku usunięcia Oferty lub zakończenia jej przed czasem na podstawie decyzji MLC, na zasadach opisanych w Regulaminie, opłaty wyszczególnione w punkcie I A. i I B. podlegają zwrotowi w wysokości pomniejszonej o kwotę proporcjonalną do czasu, przez jaki Oferta była opublikowana w GUNDEAL.EU.
 3. Opłata podstawowa naliczana jest w momencie opublikowania Oferty i pobierana jest na zasadach ogólnych, opisanych w ust. A, z wyjątkami wyszczególnionymi w ust. B i C poniżej.
 1. OPŁATY PODSTAWOWE ZA WYSTAWIENIE TOWARU
 1. Stawka opłaty za wystawienie towaru jest stała i wynosi 5 pln

 

 

 1. PROWIZJE OD SPRZEDAŻY
 1. Prowizja od sprzedaży naliczana jest każdorazowo w chwili przybicia lub skorzystania przez Kupującego z opcji Kup Teraz.
 2. Wysokość opłaty wynosi 5% od wartości osiągniętej przy licytacji lub z opcji Kup Teraz
 3. W przypadku usunięcia Transakcji wieloprzedmiotowej wyłącznie z opcją Kup Teraz lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w Regulaminie, prowizja od sprzedaży naliczana jest od sprzedanych sztuk Towaru do momentu usunięcia Oferty.
 
IV.OPŁATY ZA OPCJE DODATKOWE
1.Użytkownik może wybrać opcje dodatkowe pozwalające ustalić szczególny sposób prezentacji strony z treścią Oferty i jej promocji w GUNDEAL.EU.
2.Opłata za każdą opcję dodatkową naliczana jest w momencie publikacji Oferty (doliczana jest do opłaty podstawowej), a w przypadku późniejszego wyboru danej opcji – w momencie jej zastosowania. Zasady naliczania opłat za indywidualne wyróżnienia monetowe określone zostały w ust. 6 poniżej.
3.Opłaty za opcje dodatkowe pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w punkcie A poniżej.
4.W przypadku usunięcia Oferty lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w Regulaminie, opłaty za opcje dodatkowe podlegają zwrotowi w wysokości pomniejszonej o kwotę proporcjonalną do czasu, przez jaki Oferta była opublikowana w GUNDEAL.EU.
5.Opłaty za opcje dodatkowe będą naliczane cyklicznie co 10 dni, zgodnie z cennikiem przedstawionym poniżej.
6.Opłata za opcję dodatkową w postaci indywidualnego wyróżnienia monetowego naliczana jest każdorazowo w chwili przybicia lub skorzystania przez Kupującego z opcji Kup Teraz.

A.   OPŁATY ZA OPCJE DODATKOWE

Stawki opłat za opcje dodatkowe wynoszą:

Czas trwania Transakcji: 20 dni Opłaty za wystawienie i promowanie Transakcji będą naliczane cyklicznie co 10 dni zgodnie z cennikiem przedstawionym poniżej.

Cena minimalna – 5% ceny minimalnej, nie mniej jednak niż 5,00 PLN i nie więcej niż 50,00 PLN 

Pierwsze zdjęcie – Opłata jest zawarta w opłacie podstawowej za wystawienie Towaru (bez dodatkowych opłat)

Dodatkowe zdjęcia (od drugiego do dziewiątego) – 0,10 PLN

Pogrubienie – 9,00 PLN

Podświetlenie – 9,00 PLN

Wyróżnienie – 19,00 PLN.

Indywidualne wyróżnienie monetowe – Opłata w wysokości 1,00 PLN za każdą 1 Monetę, przyporządkowaną przez Sprzedającego do danej Oferty w ramach indywidualnego wyróżnienia monetowego w przypadku, gdy dojdzie do zakupu przedmiotu Oferty.

Strona działu – 29,00 PLN.

Pakiet Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie – 29,00 PLN

 
V.OPŁATY ZA INNE FUNKCJONALNOŚCI
A.Rozbudowane Statystyki Sprzedaży
 1. Usługa Rozbudowane Statystyki Sprzedaży polega na udostępnieniu Użytkownikowi w zakładce Mój GUNDEAL.EU > Moja sprzedaż > Usługi dla Sprzedających: Ustawienia statystyk w następującym zakresie:
  1. podsumowań dotyczących sprzedaży na Koncie Użytkownika,
  2. najczęściej wyszukiwanych Towarów w GUNDEAL.EU,
  3. podanych z 8 ostatnich tygodni dotyczących Ofert, cen i Sprzedających – dla zbioru jednorazowo obejmującego nie więcej niż 5000 Ofert z jedną sztuką Towaru w Licytacji lub Ofert z wieloma sztukami Towaru wyłącznie z opcją Kup Teraz.
 1. Za korzystanie z Rozbudowanych Statystyk Sprzedaży pobierana jest opłata w formie 30-dniowego abonamentu.
 2. Abonament za każde 30 dni korzystania z Rozbudowanych Statystyk Sprzedaży wynosi 4,50 PLN.
 3. Rabat na abonament za Rozbudowane Statystyki Sprzedaży jest udzielany w przypadku opłacenia z góry opłaty abonamentowej na 90, 180 lub 360 dni i wynosi: 

Abonament

Rabat

Opłata po rabacie

Na 90 dni

5 %

12,83 PLN

Na 180 dni

10 %

24,30 PLN

Na 360 dni

20 %

43,20 PLN

 
VI.ROZLICZENIA
 1. Rozliczenia należności
 1. Dla każdego Użytkownika rozliczenia prowadzone są oddzielnie dla każdego Konta.
 2. Zarządzanie rozliczeniami odbywa się po zalogowaniu, gdzie każdy Użytkownik ma wgląd w stan rachunku (naliczonych opłat i prowizji oraz wysokości zwrotów, tj. salda rozliczeń) za trzy okresy rozliczeniowe - z zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu Użytkownik może uzyskać powyższe dane na żądanie skierowane do MLC za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie GUNDEAL.EU.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4, po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, Użytkownik zobowiązany jest do 14 dnia następnego miesiąca uregulować należność na rzecz MLC. Użytkownik może nie dokonywać wpłaty, jeżeli na koniec danego miesiąca kwota należna do zapłaty wynosi mniej niż 10,00 PLN. W takim przypadku Użytkownik dokonuje wpłaty łącznej należności po zakończeniu miesiąca, w którym naliczone opłaty i prowizje wynosić będą co najmniej 10,00 PLN. Jednakże na żądanie MLC Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty należności we wskazanym terminie również w przypadku, gdy jego saldo nie osiągnęło poziomu 10,00 PLN.
 4. Użytkownicy otrzymujący faktury zobowiązani są do uiszczenia należności wykazanej w tej fakturze bez względu na jej wysokość. Niezależnie od wystawionej faktury, Użytkownik otrzymuje na koniec okresu rozliczeniowego pocztą elektroniczną informację o wysokości kwoty należnej do zapłaty.
 5. Nieuiszczenie należności w wymaganym terminie może skutkować częściowym bądź całkowitym pozbawieniem funkcjonalności Konta Użytkownika. W takim przypadku warunkiem przywrócenia pełnej funkcjonalności Konta jest uregulowanie wszystkich należności wobec MLC.
 6. Wpłat na rzecz MLC dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy przypisany do danego Konta. Szczegóły płatności dostępne są po zalogowaniu.

B.    Nadpłaty

 1. W przypadku wystąpienia nadpłaty w ramach Konta, Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać jej zwrotu, korzystając z odpowiedniego formularza, z zastrzeżeniem, że nadpłata na Koncie w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet aktualnie naliczonych opłat i prowizji oraz ewentualnego zadłużenia na innych Kontach danego Użytkownika. Nadpłata zwracana jest przelewem podmiotowi dokonującemu wpłaty.
 2. Zwrot nadpłaty zostanie każdorazowo pomniejszony o 5% opłaty manipulacyjnej, liczonej od kwoty nadpłaty, o jaką wnioskuje Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
 3. Środki pochodzące z wpłat związanych z promocjami MLC nie podlegają zwrotowi, a także nie są wliczane do kwoty nadpłaty, o jaką wnioskuje Użytkownik i mogą jedynie być w całości wykorzystane do uregulowania przyszłych zobowiązań wynikających z korzystania przez Użytkownika z usług GUNDEAL.EU.
 4. Opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt. 2, nie jest pobierana w przypadku, gdy zwracana nadpłata powstała z przyczyn leżących po stronie MLC.
 5. W przypadku, gdy zwrot nadpłaty na Koncie łączy się z wystawieniem faktury korygującej dla Użytkownika, warunkiem jego dokonania jest odesłanie przez Użytkownika na adres siedziby MLC kopii faktury korygującej z potwierdzeniem jej otrzymania.

C.    Zmiany wysokości opłat i prowizji

 1. MLC zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji. Zmiany te następują w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. MLC zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat i prowizji w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

D.    Faktury

 1. Użytkownicy Konta w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz oraz przejść pozytywnie weryfikację danych podanych w formularzu do faktur. Dane do faktur muszą być zgodne z danymi podanymi w ustawieniach Konta. Faktury za kolejne miesiące będą wystawiane automatycznie bez konieczności powtarzania czynności wskazanych w zdaniach poprzednich – aż do złożenia przez Użytkownika rezygnacji z otrzymywania faktur.
 2. Użytkownikom – osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. W tym przypadku postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. Użytkownik będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska oraz wypełnić formularz dostępny na stronie Mój GUNDEAL.EU > Rachunki > Faktury. Dokumenty potwierdzające rejestrację podatnika oraz dane podane w formularzu poddawane są weryfikacji.
 4. Faktury za dany miesiąc obejmują należności naliczone w tym miesiącu i wystawiane są nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie. W przypadku aktualizacji danych do faktur (z wyjątkiem danych teleadresowych) zmiana jest możliwa tylko w sytuacji przekształcenia firmy lub innej formy następstwa prawnego. Zmiana następuje po weryfikacji dokumentów potwierdzających następstwo prawne.
 6. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 7. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto, przy użyciu loginu i hasła, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
 8. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
  1. edycję treści dokumentu,
  2. komentowanie,
  3. wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
  4. montaż dokumentu,
  5. kopiowanie zawartości dokumentu,
  6. wydzielanie stron.
 1. MLC zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 7 i 8 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, zaznaczając odpowiednie pole w panelu administracyjnym swojego Konta. Jako cofnięcie akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej uznaje się również:
  1. rezygnację z otrzymywania faktur VAT, dokonaną przez Użytkownika po zalogowaniu na jego Konto (zamknięcie konta fakturowego),
  2. złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez którąkolwiek ze stron. 
 1. Użytkownik, który cofnął akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, może ponownie dokonać akceptacji, zaznaczając odpowiednie pole w ustawieniach swojego Konta.
 2. Akceptacja na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, jak i cofnięcie akceptacji wywołują skutek od chwili ich dokonania.
 3. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. MLC zastrzega sobie możliwość wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury w formie papierowej, pomimo dokonania przez Użytkownika akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej.
 5. Faktury przesłane (udostępnione) Użytkownikowi w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat od ich wystawienia. 
VII.PROCEDURA PRZYZNANIA RABATU TRANSAKCYJNEGO (ZWROTU WARTOŚCI POBRANEJ LUB NALICZONEJ PROWIZJI)
 1. W szczególnie uzasadnionych i niezależnych od Sprzedającego przypadkach, gdy Sprzedający zawarł umowę sprzedaży, ale nie ma możliwości otrzymania świadczenia od Kupującego, GUNDEAL.EU może przyznać Sprzedającemu rabat transakcyjny na świadczenie usług w ramach GUNDEAL.EU w bieżącym okresie rozliczeniowym lub w kolejnych okresach rozliczeniowych.
 2. Wysokość rabatu transakcyjnego nie może przekraczać kwoty prowizji od sprzedaży Towaru, która została uprzednio naliczona lub pobrana przez MLC w związku z zawarciem umowy sprzedaży, o której mowa w ust. 1.
 3. W celu otrzymania rabatu transakcyjnego Sprzedający powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stosownej stronie GUNDEAL.EU, w terminie 45 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 1.  

§ 17 INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach GUNDEAL.EU powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania GUNDEAL.EU lub szkodzą Użytkownikom.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Jeżeli powstał co do tego spór, który jest prowadzony w ramach narzędzi udostępnionych w GUNDEAL.EU, Użytkownik ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w ciągu:
 1. 24 godzin od skierowania zarzutu przez drugą stronę – jeżeli Towar wysłany miał być drogą elektroniczną, lub
 2. w ciągu 72 godzin – w pozostałych przypadkach.
 1. Liczba sporów, o których mowa w ust. 2, zakończonych jako nierozstrzygnięte u Sprzedającego, który w ciągu ostatnich 60 (sześćdziesięciu) dni zawarł więcej niż 1000 umów, nie powinna przekroczyć 0,2% w stosunku do liczby wszystkich zawartych w tym czasie umów. Jeżeli w ciągu ostatnich 60 (sześćdziesięciu) dni Sprzedający zawarł mniej niż 1000 umów, liczba sporów zakończonych jako nierozstrzygnięte w tym okresie nie może przekroczyć dwóch.
 2. Za spór zakończony jako nierozstrzygnięty uznawany jest spór transakcyjny założony przez Kupującego w ramach "Centrum Sporów", zakończony jako nierozstrzygnięty automatycznie po 30 (trzydziestu) dniach lub wcześniej decyzją Kupującego oraz spór rozpoczęty w ramach narzędzia "Wsparcie po zakupowe", w którym Kupujący zmienił status na „Dyskusja Nierozwiązana”.
 3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach GUNDEAL.EU umowach.
 4. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych GUNDEAL.EU stanowią przedmiot praw MLC lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 5. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach GUNDEAL.EU materiałów wymaga każdorazowo zgody MLC i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów MLC oraz Użytkowników. Zabronione jest:
 1. Wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniony jest MLC, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy, czy innego typu oznaczenia.
 2. Agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w GUNDEAL.EU w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.

§ 18 SYSTEM OCEN

 1. W ramach GUNDEAL.EU Użytkownikom udostępniony jest system ocen zarówno w formie opisowej jak i graficznej, tj. graficzna ocena sprzedaży, który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu Transakcji i realizacji umowy. Jeżeli doszło do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami, Kupujący, w terminie nie dłuższym niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni od daty zawarcia umowy, może wystawić ocenę Sprzedającemu. Sprzedający, który otrzymał ocenę o charakterze "Nie polecam" może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź. Wystawienie oceny nie jest możliwe w sytuacji, gdy Kupujący nie dokonał pełnej aktywacji Konta lub jego Konto jest zawieszone.
 2. Ocena w formie opisowej może mieć charakter polecający lub niepolecający zakupu. Graficzna ocena sprzedaży pozwala ocenić Kupującemu w skali od 1 do 5 przebieg realizacji umowy przez Sprzedającego pod względem następujących parametrów:
 • zgodności z opisem,
 • czasu wysyłki,
 • kosztów wysyłki,
 • obsługi Kupującego.
 1. Ocena zawsze przyporządkowana jest do danego Konta oraz konkretnej Transakcji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach i odpowiedziach.
 2. Treści ocen i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających GUNDEAL.EU.
 3. Oceny i odpowiedzi powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem Transakcji i nie mogą zawierać:
 1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,
 2. danych kontaktowych lub loginów Użytkowników,
 3. adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.
 1. Niedozwolone jest uczestniczenie przez Użytkownika w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia oceny, np. aby sztucznie zawyżyć lub zaniżyć wiarygodność Sprzedającego.
 2. MLC nie ingeruje w treści ocen i odpowiedzi, jednakże zastrzega sobie prawo do edycji, usunięcia lub zablokowania możliwości ich wystawienia w uzasadnionych przypadkach, gdy:
 1. naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowień ust. 5 lub ust. 6 powyżej,
 2. zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Transakcji, jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
 3. treść oceny jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do jej typu,
 4. treść oceny zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna.
 1. Strony zawartej umowy mają możliwość porozumienia się co do usunięcia wystawionych ocen o charakterze "Nie polecam" oraz odpowiedzi do nich, wykorzystując w tym celu odpowiedni formularz dostępny w GUNDEAL.EU. Oceny zostaną usunięte po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
 1. wniosek o usunięcie zostanie złożony przez Sprzedającego w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania oceny,
 2. Kupujący odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od jego otrzymania.
 1. Po usunięciu oceny w trybie opisanym w ust. 7 niniejszego paragrafu Kupujący może ponownie ocenić przebieg Transakcji, pod warunkiem, że nie minęło jeszcze 90 (dziewięćdziesiąt) dni od daty zawarcia umowy w ramach danej Oferty.

 

IV     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19 INNE USŁUGI

MLC może świadczyć bądź upowszechniać inne usługi związane z GUNDEAL.EU w Polsce lub poza jej terytorium. Rodzaje i zakres takich usług określany jest w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w niniejszym Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest uprzednia akceptacja przez Użytkownika właściwego regulaminu.

§ 20 PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe MLC zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności  
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
 3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od MLC w związku z korzystaniem z GUNDEAL.EU chyba, że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza GUNDEAL.EU.

§ 21 ZMIANY REGULAMINU

 1. MLC jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MLC. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 (siedem) dni od momentu udostępnienia w GUNDEAL.EU zmienionego Regulaminu.
 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w GUNDEAL.EU, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w GUNDEAL.EU. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym MLC, korzystając z odpowiedniego formularza.

§ 22 ROZWIĄZANIE UMOWY Z MLC

 1. Świadczenie usług w ramach GUNDEAL.EU ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści niniejszego paragrafu.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z MLC, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
 3. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z MLC, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia jego Oferty, udziału w Licytacji lub skorzystania z opcji Kup Teraz.
 4. W przypadku uporczywego naruszania niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez MLC za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7 (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia.
 5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji MLC, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach GUNDEAL.EU, bez uprzedniej zgody MLC.

§ 23 KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może kontaktować się z MLC w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
 1. pisemnej na adres: MLC Sp. z o.o., ul. Królewiecka 40A/9, 11-700 Mrągowo,
 2. za pomocą wyboru tematu korespondencji w ramach formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce "Pomoc" po uprzednim kliknięciu odnośnika "Centrum Pomocy" na stronie głównej GUNDEAL.EU.
 1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu nie są realizowane przez MLC lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja). Jednocześnie w przypadku sprzedaży własnej Towarów prowadzonej przez MLC Użytkownik może zgłosić Reklamację w sposób opisany w treści Oferty MLC.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w GUNDEAL.EU (login), oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. MLC, przed rozpatrzeniem Reklamacji, zwraca się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, jeżeli podane dane lub informacje, o których mowa w ust. 3 powyżej, wymagają uzupełnienia.
 4. MLC rozpoznaje Reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem ust. 4, gdzie termin jej rozpoznania biegnie od daty otrzymania prawidłowo uzupełnionej Reklamacji.
 5. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach MLC może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

§ 24 PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a MLC, której przedmiotem są usługi świadczone przez MLC w ramach GUNDEAL.EU na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MLC w ramach GUNDEAL.EU będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Olsztynie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 25 ZAŁĄCZNIKI

 1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
 1. Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po stronach GUNDEAL.EU. Dokumenty inne niż wymienione powyżej załączniki nie stanowią części Regulaminu.

§ 26 WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.